การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561, เวลา 09:54 น. 91 ครั้ง อาจารย์วุฒิภัทร

ด้วยการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษา  โดยเฉพาะครูและบุคลากรทุกท่านจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งด้านทฤษฎีทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบการพิจารณาการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและจากองค์การมหาชนภายนอก งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์ ขึ้นเพื่อให้การประกันคุณภาพสถานศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ สมศ.กำหนด

  1. วัตถุประสงค์

        5.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้

             อย่างถูกต้อง  

        5.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายในและ

             ภายนอกได้อย่างเป็นระบบ

5.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีทักษะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

5.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินแลประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน์

รูปภาพประกอบ :