ประเภท : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
ข่าวที่เชื่อมโยง : ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง วิชาการบัญชี วิชาการตลาด วิชาสามัญสัมพันธ์ วิชาอาหารและโภชนาการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้า...

24/02/2561 ด้วยการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภ... [อ่าน : 91 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 1 ข่าว