ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของงาน

 เต็มใจบริการ สร้างงานคุณภาพ

 

วิสัยทัศน์

เต็มใจบริการ มุ่งมั่นพัฒนา สู่ระบบการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการบริหารจัดการ

2. จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรทุกส่วน

 

วัตถุประสงค์

 ให้บริการข้อมูลบุคลากร อำนวยความสะดวก สวัสดิการต่างๆ แก่บุคลากร

 

สถานที่ทำการ

 ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 112 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

 

พันธกิจ

xxx