ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของงานสารบรรณ

 มุ่งมั่นดูแลระบบงานสารบรรณเพื่อสนับสนุนการบริหารให้เกิดความคล่องตัว

วิสัยทัศน์  

งานสารบรรณ มุ่งเน้นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุน และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานสารบรรณให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด

 พันธกิจ

 งานสารบรรณ  มีหน้าที่ในการจัดการควบคุม ดูแลกระบวนการการรับ-ส่ง  จัดทำ  จัดเก็บข้อมูลการจัดทำหนังสือราชการของวิทยาลัยให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและดำเนินไปตามนโยบายที่วิทยาลัยกำหนด  เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัวในการบริหารงานของผู้บริหาร

วัตถุประสงค์

 1.   เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการระบบงานเอกสารสารบรรณของหน่วยงานภายในวิทยาลัยให้ดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างมีมาตรฐาน
 
2.  เพื่อเป็นแหล่งฐานข้อมูลการติดต่อประสานงานระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงานอื่น ๆ 
 
3.  เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม สืบค้นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงประกอบการสั่งการหรือการบริหารงานของผู้บริหาร
 
4.  เพื่อดำเนินงานการสนับสนุนด้านการให้บริการสถานที่ และบริการรับ/ส่ง ไปรษณีย์ภัณฑ์

 

สถานที่ทำการ

 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  เลขที่ 112  หมู่ 9  ต.ขุนโขลน  อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี