ประเภท : งานวิจัยในชั้นเรียน
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

  • การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยการ ต่อกา... บทคัดย่อ[อ่าน : 46 ครั้ง]
  • การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน ในการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์และสาร... 1/2560[อ่าน : 47 ครั้ง]
  • รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัส 2001-2001 บทคัดยอ[อ่าน : 45 ครั้ง]
  • ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน วิชา โปรแกรมตารางงานคำ... 1/2560[อ่าน : 50 ครั้ง]
  • การพัฒนาทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที... ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 46 ครั้ง]

พบข่าวทั้งหมด 5 ข่าว