ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 

----

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นผลิตนักศึกษาด้านเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพ

 

พันธกิจ

 พันธกิจที่ 1 ผลิตนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

 พันธกิจที่ 2 จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วัตถุประสงค์

มุ่งมั่นผลิตนักเรียนนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพสู่สถานประกอบการและเป็นคนดีของสังคมน้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

สถานที่ทำการ

 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

เลขที่ 112 หมู่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120