นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
การนำเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประด...

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้นำสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนที่ผ่านเข้าระดับภาคกลาง นำเสนอแก่คณะกรรมการประ... [อ่าน : 73 ครั้ง]

แข่งสิ่งประดิษฐ์ระดับภาคกลาง-2...

แข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปี 2560 ณ ฮับ เซียร์รังสิต ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2561 [อ่าน : 92 ครั้ง]

แข่งสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. จัง...

แข่งสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. จังหวัดสระบุรี วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี [อ่าน : 44 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยการ ต่อกา... บทคัดย่อ[อ่าน : 46 ครั้ง]
  • การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน ในการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์และสาร... 1/2560[อ่าน : 47 ครั้ง]
  • รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัส 2001-2001 บทคัดยอ[อ่าน : 45 ครั้ง]
  • ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน วิชา โปรแกรมตารางงานคำ... 1/2560[อ่าน : 50 ครั้ง]
  • การพัฒนาทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที... ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 47 ครั้ง]
บริการวิชาการ/วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ/วิชาชีพทั้งหมด
Fixit Center

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมออกให้บริการประชาชน [อ่าน : 60 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น

graphic [อ่าน : 55 ครั้ง]

การกู้คืนไฟล์ที่ถูกซ่อนโดยไวรั...

(ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=dSa6z0N_3es) [อ่าน : 45 ครั้ง]

You Tube ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้...

DataBase System [อ่าน : 40 ครั้ง]

แข่งขันทักษะวิชาชีพ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 กุมภาพันธ... [อ่าน : 56 ครั้ง]

โครงการพัฒนาแผนกด้วยกิจกรรม 5...

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาแผนกด้วยกิจกรรม 5 ส วันที่ 18 ตุลาคม 2560 [อ่าน : 51 ครั้ง]

กิจกรรมพี่สอนน้อง

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมพี่ ปวช. สอนน้อง ประถมศึกษา เกี่ยวกับโปรแกรมนำเสนอข้อมูล [อ่าน : 54 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด
เอกสารประกอบ ID Plan

หลักสูตรคุรุพัฒนา84 หลักสูตร [อ่าน : 123 ครั้ง]

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ PLC

เอกสารประกอบการจัดทำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) [อ่าน : 99 ครั้ง]

ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ LOGBOOK

กรอกข้อมูลตัวอย่างไฟล์ LOGBOOK ด้วยโปรแกรม EXCEL เป็นแบบปิด (OffLine) เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วใ... [อ่าน : 55 ครั้ง]

ดาวน์โหลดเอกสาร ID Plan

แบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) [อ่าน : 145 ครั้ง]

เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ทำการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาในปกครอง [อ่าน : 81 ครั้ง]

พัฒนาแผนกด้วยกิจกรรม 5ส

พัฒนาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วยกิจกรรม 5ส [อ่าน : 43 ครั้ง]