วิสัยทัศน์/ปรัชญา/ปณิธาน

ปรัชญาการจัดการศึกษา

        มุ่งเน้นวิชาการ  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์

        มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  มีความรู้  สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

        1. พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยคุณธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมีคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษา

         2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  แก่นักเรียน  นักศึกษา

         3. พัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์  และทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อ  การทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสม

          4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู  ให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษาอย่างครูมืออาชีพ

          5. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร  จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          6. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษา  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทยและรับผิดชอบต่อสังคม