ติดต่อเรา

อาคารวิทยบริการและห้องสมุด
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
112 ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์  0-3626-6561
แฟกซ์  0-3626-8667