วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประวัติห้องสมุด

 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Leaning Center) ระดับแนวหน้าที่สนับสนุนการเป็นวิทยลัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อผลิตกำลังคนสายวิชาชีพอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม

 
พันธกิจ

 1.พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้หลักของวิทยาลัย และเอื้อต่อการเรียนรูู้ตลอดชีวิต
 2.สร้างนิสัยรัการอ่านที่ยั่งยืนให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรท่างการศึกษาและผู้บริหาร
 3.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการใช้ห้องสมุด
 4.พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บริการ
 5.บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททุกรูปแบบอย่างมีคุณภาพ
 6.พัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

ประวัติห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

        ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ( เดิมใช้ชื่อศูนย์ฝึกวิชาชีพสระบุรี ) ในปี พ.ศ. 2525 โดยอาศัยอาคารอำนวยการ  ชั้น 2  เป็นที่ทำการ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารวิทยบริการและห้องสมุดพร้อมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จึงได้ย้ายมาเปิดทำการที่อาคารวิทยบริการและห้องสมุด ชั้น 2

        ปัจจุบัน ห้องสมุดได้ย้ายเข้ามาอยู่ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ  2 ชั้นโดยแบ่งพื้นที่ ให้บริการดังนี้ ชั้นที่ 1 บริการค้นคว้าอินเตอร์เน็ต   ห้อง self access  และ ห้องโฮมเธียเตอร์  มีคอมพิวเตอร์เพื่อบริการนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลเทคโนโลยีที่ทันสมัยติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตทั้งระบบ Lan และ Wifi ชั้นที่ 2 บริการอ่านหนังสือ,   นิตยสาร, หนังสือพิมพ์, หนังสือเด็กและเยาวชน และมุมอาเซียนศึกษา   บริการการอ่าน การค้นคว้า การยืม หนังสือวิชาการ  โดยใช้โปรแกรมระบบยืม – คืน ด้วยระบบ บาร์โค้ด  (Barcode)     มีคอมพิวเตอร์ สำหรับสืบค้นหนังสือจำนวน 3 เครื่อง มีการติดตั้งระบบ Wifi สำหรับ นักเรียน นักศึกษา    เพื่อการค้นคว้า