ประเภท : งานวิจัยในชั้นเรียน
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

  • การใช้กระบวนการเรียนการสอน "แบบร่วมมือ" ในรายวิชาการส่งเสริมการขายของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการต... 1/2559[อ่าน : 39 ครั้ง]
  • การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา การขายเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาการตลาด 1/2560[อ่าน : 47 ครั้ง]

พบข่าวทั้งหมด 2 ข่าว