เกี่ยวกับหลักสูตร

จัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี ได้แก่

-หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีพุทธศักราช 2556

-หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีพุทธศักราช 2557