เกี่ยวกับสาขาวิชา

ประวัติความเป็นมา

 

         แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  ได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2547  โดยได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) เป็นหลักสูตรแรก  ซึ่งรับผู้ที่สำเร็จ    การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3) เข้าศึกษา และในปีการศึกษา 2553 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  สาขาวิชาการตลาด  โดยรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ  

         ปัจจุบันแผนกวิชาการตลาด  วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  เปิดทำการเรียนการสอนภาคปกติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ระบบทวิภาคี โดยมีนักเรียน นักศึกษาภจำนวน 5 ห้องเรียนประกอบด้วย  นักเรียนชั้น ปวช. 1 จำนวน 24 คน  นักเรียนชั้น  ปวช. 2 จำนวน 22 คน  นักเรียนชั้น ปวช. 3 จำนวน 10 นักศึกษาชั้น ปวส. 1  จำนวน 9 คน และนักศึกษาชั้น ปวส. 2 จำนวน 5 คน