ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

1. วิสัยทัศน์ของแผนก

     มุ่งมั่นผลิตนักเรียน  นักศึกษาด้านการตลาด  และการตลาดให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. ปรัชญาการจัดสถานศึกษาของแผนก

    รอบรู้การตลาด บริการด้วยใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส คือนักขายที่ดี

3. พันธกิจ

  1. ผลิตนักเรียน นักศึกษา ด้านการตลาดให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. จัดการเรียนการสอนด้วยประสบการณ์จริงและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
  3. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และยึดหลักปรัชญา            

        เศรษฐกิจพอเพียง

  1. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ  เอกชน  และชุมชนท้องถิ่นใน                การจัดการเรียนการสอน

4. ภารกิจ

  1. จัดทำการสอนนักเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

        สำหรับนักเรียนของโรงเรียนต้นสังกัด

  1. จัดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
  2. จัดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
  3. จัดบริการด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตามต้องการ

        ของหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่ขอความร่วมมือ