ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 ทักษะดี วินัยเด่น เน้นจริยธรรม นำสู่อาชีพ

 

วิสัยทัศน์

  ผลิตนักบัญชีที่มีคุณภาพ และจรรยาบรรณ 

พันธกิจ 

  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านบัญชีเพื่อก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล
  2. สร้างนักบัญชีให้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  3. พัฒนาทักษะผู้เรียนให้สามารถนำความรู้ และความสามารถด้านบัญชีมาพัฒนาธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์

 -

สถานที่ทำการ

 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

112 หมู่ 9 ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี