เกี่ยวกับสาขาวิชา

ประวัติความเป็นมา

         วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ 112 ซอย หมู่บ้านป. การ์เด้น ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18120 เดิมเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพสระบุรี (Saraburi Area Vocational Center) ตามโครงการศูนย์ฝึกวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา ซึ่งในปีพ.ศ.2526 สาขาช่างก่อสร้างมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ และวิชาเลือกตามหลักสูตรให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ที่อยู่ในพื้นที่บริการ นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)เทียบโอนประสบการณ์ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่จัดการศึกษาได้ตามความต้องการทำให้ผู้เรียนมีวิชาชีพและทักษะเพิ่มขึ้น