ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 ทักษะดี มีคุณธรรม   

 

วิสัยทัศน์

พัฒนาผู้เรียน สร้างอาชีพ เพื่อการพัฒนาประเทศ

 

พันธกิจ

 1.จัดหลักสูตรการเรียนให้สอดคล้องต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ 

 2. สร้างความเชื่อมั่นให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและชุมชน 

วัตถุประสงค์

 

 

สถานที่ทำการ

 

แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี