ประเภท : งานวิจัย/ในชั้นเรียน
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

  • คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ตามทัศนะของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอา... 1/2560[อ่าน : 37 ครั้ง]
  • พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 1 แผนกช่... การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) ในเรื่องพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) เพื่อนำผลการวิจัยมาเก...[อ่าน : 51 ครั้ง]
  • ศึกษาปัญหาในการใช้งานมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชา... 2/2560[อ่าน : 37 ครั้ง]
  • ศึกษาการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2ในรายวิชาอิเล็กทรอนิกสืกำลังเบื้องต้น สา... 2/2560[อ่าน : 32 ครั้ง]

พบข่าวทั้งหมด 4 ข่าว