ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
สอบมาตรฐานวิชาชีพ

แผนกอิเล็กทรอนิกส์..ได้ดำเนินกานจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนนักศักษาระดับปวช.และปวส.ชั้นปีสุดท้าย [อ่าน : 86 ครั้ง]

ออกนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ออกออกนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน [อ่าน : 53 ครั้ง]

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น...

21 พ.ย. 60 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ [อ่าน : 66 ครั้ง]

ออกหน่วยบริการ FIX IT CENTER

บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับชุมชน [อ่าน : 36 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
การต่อวงจรดิจิตอล

เรียนรู้เรื่องการต่อวงจรดิจิตอลและการใช้งานโฟโตบอร์ด [อ่าน : 67 ครั้ง]

วิธีการต่อเอฟเฟคเสียงร้อง

การสาธิตต่อระบบเสียง ให้เสียงร้องมีความไพเราะน่าฟัง [อ่าน : 47 ครั้ง]

การใช้มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก

การใฃ้มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก [อ่าน : 51 ครั้ง]

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

เอกสารประกอบการสอน [อ่าน : 45 ครั้ง]

กิจกรรมกีฬาสีประจำปี

กิจกรรมกีฬาสี [อ่าน : 54 ครั้ง]

โครงการ: พัฒนาของแผนกอิเล็กทร...

1,2/2560 [อ่าน : 42 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็...

นักเรียนนักศึกษาแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ออกบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้กับชุมชน [อ่าน : 45 ครั้ง]

งานวิจัย/ในชั้นเรียน ดู งานวิจัย/ในชั้นเรียนทั้งหมด
  • คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ตามทัศนะของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอา... 1/2560[อ่าน : 38 ครั้ง]
  • พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 1 แผนกช่... การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) ในเรื่องพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) เพื่อนำผลการวิจัยมาเก...[อ่าน : 51 ครั้ง]
  • ศึกษาปัญหาในการใช้งานมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชา... 2/2560[อ่าน : 37 ครั้ง]
  • ศึกษาการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2ในรายวิชาอิเล็กทรอนิกสืกำลังเบื้องต้น สา... 2/2560[อ่าน : 32 ครั้ง]
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ร...

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ในระดับสถานศึกษา แผนกช่างอิเล็กทรอนิ... [อ่าน : 75 ครั้ง]