ประเภท : งานวิจัยในชั้นเรียน
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

  • ศึกษาสาเหตุของการปฏิบัติงานไม่ทันเวลาของนักเรียน ในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ระดับชั้น ปวช. 2 สา... นายเชาวฤทธิ์ โมงนาฑี ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ[อ่าน : 35 ครั้ง]
  • การหาขอบภาพจากตัวกรองฟัซซี่โดยใช้ FPGA 1/2560[อ่าน : 40 ครั้ง]
  • ชื่อวิจัย ความพึงพอใจของนักเรียน โรงเรียนหน้าพระลาน พิบูลย์สงเคราะห์ที่มีต่อวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าภายใ... 1/2560 [อ่าน : 49 ครั้ง]
  • การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานหรือการบ้านของนักเรียน ในรายวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 2... นายเชาวฤทธิ์ โมงนาฑี ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ[อ่าน : 50 ครั้ง]
  • การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมัลติมิเตอร์ ด้วยกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง... 1/2560[อ่าน : 42 ครั้ง]

พบข่าวทั้งหมด 5 ข่าว