เกี่ยวกับสาขาวิชา

ประวัติความเป็นมา

 

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ในปีการศึกษา  2534 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2554 และทางแผนกยังมีการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มแกนนำมัธยมฯ  วิชาชีพระยะสั้น และในปัจจุบันได้เปิดทำการสอนในระบบเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส.