ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 

ปฏิบัติเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม

วิสัยทัศน์

การพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ในด้านช่างอุตสาหกรรม เราจะเป็นต้นแบบช่างอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพใน จ.สระบุรี

 

พันธกิจ

 

 1. ผลิตนักศึกษาด้านงานช่างไฟฟ้า อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 2. จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 3. สร้างความเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำแนวคิดหลักปรัชญา

    เศรษฐกิจพอเพียง

ภารกิจ

 

 1. จัดทำการสอนนักเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

        สำหรับนักเรียนของโรงเรียนต้นสังกัด

 1. จัดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75-125 ชั่วโมงสำหรับประชาชนผู้สนใจทั่วไป
 2. จัดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร  3 ปี

 3. จัดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

 4. จัดบริการด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตามความ

   ต้องการของหน่วยราชการและภาคเอกชนที่ขอความร่วมมือ