ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด
กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
สื่อ เครื่องทำความเย็น หลักการ...

หลักการทำความเย็น [อ่าน : 20 ครั้ง]

สปริงดัดท่อ และเครื่องมือในการ...

การติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่ออโลหะ ร้อยสายไฟ [อ่าน : 10 ครั้ง]

วิชา การติดตั้งไฟฟ้า

วิดีโอ การติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า [อ่าน : 10 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
กิจกรรมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำร...

โดยแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี [อ่าน : 19 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • ศึกษาสาเหตุของการปฏิบัติงานไม่ทันเวลาของนักเรียน ในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ระดับชั้น ปวช. 2 สา... นายเชาวฤทธิ์ โมงนาฑี ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ[อ่าน : 0 ครั้ง]
  • การหาขอบภาพจากตัวกรองฟัซซี่โดยใช้ FPGA 1/2560[อ่าน : 10 ครั้ง]
  • ชื่อวิจัย ความพึงพอใจของนักเรียน โรงเรียนหน้าพระลาน พิบูลย์สงเคราะห์ที่มีต่อวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าภายใ... 1/2560 [อ่าน : 13 ครั้ง]
  • การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานหรือการบ้านของนักเรียน ในรายวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 2... นายเชาวฤทธิ์ โมงนาฑี ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ[อ่าน : 17 ครั้ง]
  • การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมัลติมิเตอร์ ด้วยกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง... 1/2560[อ่าน : 13 ครั้ง]
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ...

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ.สระบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 25... [อ่าน : 25 ครั้ง]