ประเภท : งานวิจัยในชั้นเรียน
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

  • การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อ วิชา งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานผลิ... ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 93 ครั้ง]
  • การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชางานฝึกฝีมือ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานผลิตภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 42 ครั้ง]
  • การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ชั้น ปวช.1 สาขางานเครื่องมือกล การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ชั้น ปวช.1 สาขางานเครื่องมือกล[อ่าน : 59 ครั้ง]

พบข่าวทั้งหมด 3 ข่าว