ติดต่อเรา

นายอำนาจเปี่ยมแพร  ตำแหน่ง ครู คศ.2 หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

นายชะโลม  เหมือนบุญ  แหน่ง ครู คศ.2 หัวหน้างานพัสดุ/หัวหน้างานอาคารสถานที่

เบอร์โทรศัพท์ 081-8261978

อีเมล

ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  แก้วแสง  ตำแหน่ง พนักงานราชการ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เบอร์โทรศัพท์ 084-8024791

อีเมล montreegaewsang@gmail.com

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

เลขที่ 112 หมู่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 036-266561