เกี่ยวกับสาขาวิชา

ประวัติความเป็นมาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

          วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สาขางานเชื่อมโลหะ เปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2528 โดยดำเนินการสอนวิชาชีพให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ของโรงเรียนต้นสังกัด และหลักสูตรระยะสั้น ต่อมาในปีการศึกษา 2534 วิทยาลัยฯได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)