ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

วิสัยทัศน์ของแผนก

มุ่งเน้นฝึกทักษะให้นักเรียน-นักศึกษา สาขางานเชื่อมโลหะ มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม

 

ปรัชญาการจัดสถานศึกษาของแผนก

สำนึกดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมจรรยาบรรณ ตามทันเทคโนโลยี

 

พันธกิจ

  1. ฝึกอบรมวิชาชีพเชื่อมโลหะด้วยสื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  2. ผลิตนักศึกษาช่างเชื่อมโลหะ อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  3. ให้นักเรียนได้ฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และมีรายได้ระหว่างเรียน
  4. ปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียนซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

 

ภารกิจ

  1. จัดการเรียนการสอน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานผลิตภัณฑ์
  2. จัดการเรียนการสอน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียนของโรงเรียนต้นสังกัด
  3. จัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75-225 ชั่วโมง สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ
  4. จัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพสู่วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  5. จัดบริการด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามความต้องการของหน่วยราชการ และภาคเอกชนที่ขอความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ