ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะทั้งหมด
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

# [อ่าน : 50 ครั้ง]

การฝึกวินัยในค่ายทหารโครงการกอ...

ฝึกวินัยก่อนเข้าสถานประกอบการ [อ่าน : 152 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
เขียนแบบคอมพิวเตอร์

12345 [อ่าน : 43 ครั้ง]

เขียนแบบ1

123 [อ่าน : 46 ครั้ง]

โครงการศึกษาดูงาน

กิจกรรมการศึกษาดูงาน [อ่าน : 49 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อ วิชา งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานผลิ... ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 93 ครั้ง]
  • การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชางานฝึกฝีมือ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานผลิตภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 42 ครั้ง]
  • การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ชั้น ปวช.1 สาขางานเครื่องมือกล การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ชั้น ปวช.1 สาขางานเครื่องมือกล[อ่าน : 59 ครั้ง]
นวัตรกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตรกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด