ประเภท : งานวิจัยในชั้นเรียน
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

  • งานวิจัย เรื่องศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชางานงานเครื่องมือกลเบื้องต้น ของนักเรียน ชั้น ปวช. 1แผนกช่... 1/2560 บทคัดย่อ ผู้วิจัยได้เห็นความสำคัญของจริยธรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านวินัยในตนเอง โดยเห็นว่าวินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุมตนเองได้ ทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรม ผู้ที่มีวินัยในตน...[อ่าน : 44 ครั้ง]

พบข่าวทั้งหมด 1 ข่าว