เกี่ยวกับสาขาวิชา

ประวัติความเป็นมา

         แผนกช่างกลโรงงานเป็นแผนกหนึ่งในวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ระยะเริ่มแรกชื่อศูนย์ฝึกวิชาชีพสระบุรี  จัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 เปิดสอนวิชาชีพให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งในขณะนั้นเป็นแผนกช่างกลโรงงานอยู่ที่อาคาร 1 ตึกอำนวยการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2534  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศปรับปรุงศูนย์ฝึกวิชาชีพเป็นวิทยาลัยการอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2534 ศูนย์ฝึกวิชาชีพสระบุรีจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ  ต่อมาภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต้องการระดับช่างฝีมือเพิ่มขึ้นตามสภาวะการขยายตัวของเศรษฐกิจ  จึงเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในปี พ.ศ. 2540 ได้ย้ายแผนกจากอาคาร 1 ตึกอำนวยการมาที่อาคาร 3 ชั้น 1 เพื่อรองรับครุภัณฑ์ใหม่ที่ได้มาเพิ่ม และในปี พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนชื่อแผนกจากช่างกลโรงงานเป็นแผนกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงและในปี พ.ศ.2557 ได้เปลี่ยนชื่อแผนกแผนกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเป็นแผนกช่างกลโรงงาน