ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

 

ปรัชญาของสาขาวิชา

     ฝีมือดี  มีวินัย  ใฝ่ความรู้  คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์

     มุ่งเน้นพัฒนาการทรัพยากรทางด้านช่างให้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน

พันธกิจ

 1. พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและวิชาชีพ เทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจในการสอน งานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาชีพสู่สังคม
 2. เพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา โดยดูงานในสถานประกอบการ ทุนการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 3. พัฒนาคุณภาพของนักเรียนนักศึกษาในด้านคุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตยและส่งเสริมให้เป็นคนเก่งคนดี
 4. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ต่างๆในโรงฝึกงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
 6. สร้างระบบควบคุม ดูแล ติดตามนักเรียนนักศึกษาระหว่างเรียนให้อยู่ในกรอบระเบียบวินัยและห่างไกลยาเสพติด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดทำการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
 2. เพื่อจัดทำการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
 3. เพื่อจัดทำการสอนเทียบโอนประสบการณ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง( ปวส.)
 4. เพื่อจัดบริการและทำการสอนหลักสูตรด้านวิชาชีพตามความต้องการของประชาชนทั่วไป 
 5. เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)                           
 6. เพื่อจัดหาวัสดุและดูแลรักษาครุภัณฑ์ อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องจักรให้ใช้งานได้ตามปกติ  และเพียงพอต่อการเรียนการสอน
 7. เพื่อควบคุมดูแลติดตามการเรียนการสอน  การฝึกงานและการวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามหลักสูตร
 8. เพื่อควบคุมดูแลนักเรียนนักศึกษาให้ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบระเบียบวินัยและห่างไกลยาเสพติด
 9. เพื่อประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา
 10. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งภายนอกและภายใน

 สถานที่ทำการ

    วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จ.สระบุรี