ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด
กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงา...

ระบบลีน [อ่าน : 44 ครั้ง]

งานลับมีดกลึง

งานลับมีดกลึงปาดหน้าขวาเบื้องต้น [อ่าน : 45 ครั้ง]

5 ส

ร่วมแรงร่วมใจ 5 ส. พัฒนาแผนก [อ่าน : 61 ครั้ง]

บริการวิชาการ ดู บริการวิชาการทั้งหมด
งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • งานวิจัย เรื่องศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชางานงานเครื่องมือกลเบื้องต้น ของนักเรียน ชั้น ปวช. 1แผนกช่... 1/2560 บทคัดย่อ ผู้วิจัยได้เห็นความสำคัญของจริยธรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านวินัยในตนเอง โดยเห็นว่าวินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะในตัวบุคคลที่ควบคุมตนเองได้ ทั้งในด้านอารมณ์และพฤติกรรม ผู้ที่มีวินัยในตน...[อ่าน : 44 ครั้ง]
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด