กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
หลัการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล...

หลัการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ [อ่าน : 40 ครั้ง]

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC ออ...

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC [อ่าน : 175 ครั้ง]

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศร...

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [อ่าน : 130 ครั้ง]

ขอเชิญศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมก...

ขอเชิญศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา [อ่าน : 124 ครั้ง]

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัต...

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร [อ่าน : 158 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาช่างยนต์ ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาช่างยนต์ทั้งหมด
แข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ำมัน

แข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ำมัน สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต [อ่าน : 47 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
ออกหน่วยบริการประฃาชนกับอำเภอเ...

ด้วยทางอำเภอพระพุทธบาท ได้มีนโยบายออกให้บริการประฃาชน ตามตำบลต่างๆ ในอำเภอพระพุทธบาท ได้มีหนังสือ ขอ... [อ่าน : 43 ครั้ง]

ตรวจความพร้อมรถตู้โดยสาร

ตรวจเช็คความพร้อมของรถและคนขับ [อ่าน : 41 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ชั้น ปวช.3 ภ... 2/2559[อ่าน : 47 ครั้ง]
  • การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาระดับชั้นปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ ส... 2/2559[อ่าน : 57 ครั้ง]
  • เรื่องศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางานเครื่องดีเซลของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่... 1/2560[อ่าน : 40 ครั้ง]
  • จักรยาน 3 ล้อ SAFE BABY 1/2561[อ่าน : 45 ครั้ง]
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด