ข้อมูลครูผู้สอน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

1.  นางสมพิศ  สัตตวัชราเวช  2.  นางสาวกชพรรณ  สังข์น้อย  3.  นางธนัฏฐา  เชียงสอน 

4.  นายสุกิจ  ภูรีเลิศวาณิชย์  5.  นายนัฑพงศ์  เชียงสอน  6.  นางสร้อยสุดา  ศุภมาตย์

แผนกวิชาช่างยนต์

1.  ว่าที่ร้อยโทมนตรี  ปทุมมาศ  2.  นายเอนก  คงสมทอง  3.  นายปิยชัย  โมลี 

4.  ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐกิตติ์  เสมอเหมือน  5.  นายวิษณุวัฒน์  แก้วระวัง

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

1.  นายหาญชัย  แป้นราม  2.  นายอุเทน  เฉลยโฉม  3.  นายยศพล  เฉลิมกิจ  4.  นางสาวจามรี  มีศรี

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

1.  นายอำนาจ  เปี่ยมแพร  2.  นายชะโลม  เหมือนบุญ  3.  ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  แก้วแสง

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

1.  นายสมนึก  ตึกขาว  2.  นายนิพนธ์  สุขพงษ์  3.  นายเชาวฤทธิ์  โมงนาที  4.  นายสุระสิทธิ์  แสงคร้าม

5.  นายศิริพงษ์  ทองพูล

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

1.  นายกิตตินันท์  พิฤกษ์  2.  นายพนมไพร  ช่วงจั่น  3.  นายสุชาติ  สำเภาทอง

แผนกวิชาการก่อสร้าง

1.  นายพงษ์ชนะ  เขียวขำ

แผนกวิชาการบัญชี

1.  นางยลรดา  ภิรมจิตรผ่อง  2.  นางชณภา  เขียวงาม  3.  นางปาฏลี  วงษ์ละคร  4.  นายพิเชษฐ์  หอมทอง

แผนกวิชาการตลาด

1.  นางศุภานัน  กังคะพิลาศ  2.  นางสาวธารินี  พวงสุนทร  3.  นางบุษบา  ภูริคัมภีร์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1.  นางสาวนาตยา  วงษ์กต  2.  นางสาวธัญญาพร  เฉลยสารน์  3.  นางธีรญา  แจ่มสาคร                         

4.  นายสิรภพ  ใยยธรรม  5.  นายสามารถ  เกิดพรธรรม

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

1.  นางลักขณา  เปี่ยมแพร