เกี่ยวกับสาขาวิชา

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1.  สาขาวิชาช่างยนต์

2.  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

3.  สาขาวิชาผลิตภัณฑ์

4.  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

5.  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

6.  สาขาวิชาก่อสร้าง

7.  สาขาวิชาการบัญชี

8.  สาขาวิชาการตลาด

9.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1.  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

2.  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

3.  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

4.  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

5.  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

6.  สาขาวิชาการบัญชี

7.  สาขาวิชาการตลาด

8.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 หลักสูตรทวิศึกษา (คู่ขนาน)

1.  โรงเรียนสุธีวิทยา

2.  โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"

การจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนต้นสังกัด

1.  โรงเรียนบ้านซับชะอม

2.  โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)

3.  โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

4.  โรงเรียนพระพุทธบาท

5.  โรงเรียนบ้านพุซาง

6.  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2

7.  โรงเรียนธารทองแดง

8.  โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

9.  โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล