ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของวิทยาลัย

วินัยดี  มีฝีมือ  ถือคุณธรรม นำเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นจัดการศึกษา เพื่อพัฒนากำลังคนสายวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. ผลิตกำลังคนสายวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3. สร้างความเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม
4. สนองการปฏิรูประบบราชการ

 

วัตถุประสงค์

1. การจัดการเรียน การสอนและฝึกอาชีพ
    ⦁ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
    ⦁ ด้านการบริหารจัดการ
    ⦁ ด้านพัฒนาทรัพยากร
    ⦁ ด้านสิ่งแวดล้อม
    ⦁ ด้านการกำกับ ตรวจสอบและรายงานผล

2. การพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง

 

สถานที่ทำการ

ตึกอำนวยการ

 

อัตลักษณ์

ฝีมือดี มีจิตอาสา