ปรัชญา/วิสัยทัศน์

 

ปรัชญา

ศูนย์สารสนเทศ เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบริหารจัดการ งานวิชาการ งานวิทยบริการ และเทคโนโลยี่สารสนเทศเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารรวมทั้งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไร้ขอบเขต 

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บนพื้นฐานของระบบคุณภาพตามมาตราฐานสากล