2.6 โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 61 - Copy

โครงการที่ 2.6

 

โครงการกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561

 

 1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวธารินี  พวงสุนทร       หัวหน้างานบุคลากร
 2. ลักษณะโครงการ

                             £  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

                             R  โครงการตามภาระงานประจำ

                             £  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

 1. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

             มาตรฐาน สอศ. มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.9

             มาตรฐาน สมศ. มาตรฐานที่  -  ตัวบ่งชี้ที่  10

   การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา       ข้อที่ 1.1 มีนโยบายน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                    มาขับเคลื่อนในสถานศึกษา

                                                          ข้อที่ 1.2 มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ

                                                                    ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

                                                                    พอเพียง

             ด้านการพัฒนาบุคลากร                   ข้อที่ 4.1 พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้

                                                                      ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญา

                                                                     เศรษฐกิจพอเพียง

                                                          ข้อที่ 4.2 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                    ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่

                                                          ข้อที่ 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา

                                                                    เศรษฐกิจพอพียงอย่างสม่ำเสมอ

                                                          ข้อที่ 4.4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่

                                                                    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากร

                                                                    ของสถานศึกษา

                                                          ข้อที่ 4.5 ขยายผลและเผยแพร่ ผลการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจ

                                                                    หน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   สนองต่อแผนพัฒนาสถานศึกษา (4 ปี)

             พันธกิจที่ 2 ผลิตกำลังคนสายวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

             ประเด็นยุทธศาสตร์  บริหารและจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

             กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรของวิทยาลัย

             พันธกิจที่ 4 สนองต่อการปฏิรูประบบราชการ

             ประเด็นยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัย

             กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล

                        3 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

 

 

 1. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

วันที่ 1 มกราคม ของทุกปีถือเป็นวาระขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรรมของวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สามัคคี กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในวิทยาลัย

คณะดำเนินงาน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากรทุกระดับ และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ได้เสียสละเวลา ทุ่มเท แรงกาย แรงใจให้กับการทำงาน เพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้า และ     ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

 1. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

5.2 เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้ดำรงสืบไป

5.3 เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสามัคคี กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

 1. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
 2. ด้านปริมาณ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 66 คน
 3. ด้านคุณภาพ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561
 4. กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

ขั้นตอนการทำงาน

ปีงบประมาณ 2561

ไตรมาส ที่ 1

ไตรมาส ที่ 2

ไตรมาส ที่ 3

ไตรมาส ที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. เสนอโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ดำเนินโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ประเมินผลโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ

หมายรายการ

จำนวน

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

 

รายการ

หน่วย

งปม.

รายได้

สถานศึกษา

อุดหนุนฯ

อื่นๆ

1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

 

600

 

 

 

 

รวม

 

600

 

 

 

 

2. หมวดค่าครุภัณฑ์

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 บุคลากรทุกท่าน มีขวัญและกำลังใจเพิ่มขึ้น

9.2 บุคลากรมีความกระตือรือร้นต่อการดำเนินงานต่างๆ

9.3 บุคลากรทุกระดับมีความรักและความสามารถ

 1. การติดตามประเมินผล และการประเมินผลโครงการ

             สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ