2.4 โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร

 

 

โครงการที่  2.4

 

 

 

โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

 

 1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ นางสาวธารินี  พวงสุนทร       หัวหน้างานบุคลากร
 2. ลักษณะโครงการ

                             £  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

                             R  โครงการตามภาระงานประจำ

                             £  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

 1. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

             มาตรฐาน สอศ. มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.9

             มาตรฐาน สมศ. มาตรฐานที่  -  ตัวบ่งชี้ที่  10

   การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา       ข้อที่ 1.1 นโยบายการขับเคลื่อน

                                                          ข้อที่ 1.4 งบประมาณ

             ด้านการพัฒนาบุคลากร                   ข้อที่ 4.1 การสร้างความตระหนัก

                                                          ข้อที่ 4.2 การส่งเสริมให้มีการพัฒนา

                                                          ข้อที่ 4.3 การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

                                                          ข้อที่ 4.4 การติดตามผลการพัฒนา

                                                          ข้อที่ 4.5 การเผยแพร่แนวความคิดและผลการดำเนินการ

   สนองต่อแผนพัฒนาสถานศึกษา (4 ปี)

             พันธกิจที่ 2 ผลิตกำลังคนสายวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

             ประเด็นยุทธศาสตร์  บริหารและจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

             กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรของวิทยาลัย

             พันธกิจที่ 4 สนองต่อการปฏิรูประบบราชการ

             ประเด็นยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัย

             กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

                             และธรรมาภิบาล 3 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

 1. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

การศึกษาดูงานเป็นการพัฒนาแนวคิด ประสิทธิภาพการทำงานตลอดจนสร้างสัมพันธ์อันดีงามของบุคลากรภายในสถานศึกษา อันก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

 1. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรต่างหน่วยงาน

5.2 เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีงามของบุคลากรภายในสถานศึกษา

5.3 เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

 1. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
 2. ด้านปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จำนวน 75 คน
 3. ด้านคุณภาพ บุคลากรสังกัดวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน

                           มาพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพและ 

                           ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 1. กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

ขั้นตอนการทำงาน

ปีงบประมาณ 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. เสนอโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ดำเนินโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ประเมินผลโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  200,000 บาท

 1. ผลที่คาดว่าที่จะได้

9.1 บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

9.2 บุคลากรในสังกัด เกิดสัมพันธ์ภาพอันดีงาม รักและสามัคคีกัน

 1. การติดตามประเมินผล และการประเมินผลโครงการ

             สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ