2.1 โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการวิทยาลัย

                                                                                                              โครงการที่  2.1

โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการวิทยาลัย/กรรมการบริหารสถานศึกษา

 

 1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางนิชาภา ผาสุข  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
 2. ลักษณะโครงการ £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

                             R โครงการตามภาระงานประจำ

                             £ โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  

 1. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

มาตรฐาน สอศ.  มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  3.4

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา   องค์ประกอบที่ 1,2,3

          ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

                                                      องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

                                                  องค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

 1. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

              โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 ระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และ

วิธีการประกันคุณภาพ   การศึกษา พ.ศ.2553   จึงเป็นนโยบายที่จำเป็น  และสำคัญยิ่ง ที่ต้องจัดให้มี

การประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษา

 1. วัตถุประสงค์
  • เพื่อระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการกำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาเพื่อร่วม
  • เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 1. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ
  • เชิงปริมาณ

คณะกรรมการวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษา จำนวน 30 คน ได้ร่วมประชุมสัมมนา

 • เชิงคุณภาพ

ได้แนวทางในการปฏิบัติแผนงาน โครงการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อนโยบายการ

      พัฒนาด้านต่างๆ ของสถานศึกษา

 

 1. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

ขั้นตอนการทำงาน

ปีงบประมาณ 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.  เสนอโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ดำเนินการตามโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  สรุปผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ

จากเงิน งบประมาณ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000.- บาท

 1. ผลที่คาดว่าได้รับ

สถานศึกษานำข้อเสนอและนโยบายของที่ประชุมสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม บังเกิดผลดี

ต่อวิทยาลัย

 1. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ

10.1 แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

10.2 รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ ต่อผู้อำนวยการ