งานโครงการพิเศษ

ปรัชญาของสาขาวิชา

 

บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นการบริการชุมชน

 

พันธกิจ

มุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

 

วัตถุประสงค์

 จัดทำแผนฝึกอบรมและบริการวิชาชีพสู่ชุมชน

 

สถานที่ทำการ

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

 

พันธกิจ

บริหารจัดการตามนโยบายรัฐบาล