ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 

บริการคืองานหลักของงานทะเบียน

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นจัดการศึกษา

 

พันธกิจ

 

พัฒนาอนคตของชาติ

วัตถุประสงค์

 

บริการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตร

สถานที่ทำการ

 

ห้องทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

 

พันธกิจ

xxx